VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EURO-PRINT Přerov spol. s r.o.
platné
od 1. 1. 2020

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky, za nichž EURO-PRINT Přerov spol. s r.o. (dále jen zhotovitel) provádí pro zákazníka (dále jen objednatel) polygrafické práce a činnosti s nimi související (dále jen dílo). Platí pro všechny vztahy, pokud tyto nejsou v konkrétní písemné smlouvě o dílo stanoveny odlišně od těchto všeobecných obchodních podmínek.

UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
K uzavření smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem dochází takto:
1) podpisem smlouvy o dílo;
2) písemným potvrzením objednávky zhotovitelem objednateli, a to poštou, faxem, e-mailem či jinou formou elektronického datového přenosu;
3) sepsáním a podpisem zakázkového listu v sídle dodavatele.

KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
Dodavatel se zavazuje k dodání zboží v provedení a kvalitě dané technologií zpracování, použitými materiály a kvalitou vstupních podkladů. Takové plnění se považuje za řádné. Závažným kritériem pro posuzování kvality obsahové (správnost věcného sdělení) i formální (postavení textů, barevnost) je odběratelem odsouhlasený datový náhled (především soubor formátu Adobe Acrobat), případně podepsaná stránková korektura, případně schválený barevný nátisk obrazové části k tisku (dále jen imprimatur). Dodavatel nezodpovídá za chyby a nedostatky, které odběratel ponechal v imprimatur, případně datových náhledech.
Vyskytnou-li se v hotovém výrobku obsahové odchylky od imprimatur, případně datových náhledů, způsobené dodavatelem, má odběratel právo na slevu, nedohodnou-li se obě strany jinak.
Vyskytnou-li se v dodávce kvalitativní nedostatky a nepřesahuje-li počet vadných výtisků 5 % dodávky, považuje se dodávka za bezvadnou.

TISKOVÉ PODKLADY
Podklady pro realizaci díla dodá odběratel dodavateli v předem dohodnuté termínu. Pro předání tiskových podkladů je závazná Směrnice pro předávání tiskových podkladů společnosti EURO-PRINT Přerov spol. s r.o. Pokud odběratel dodá podklady později, než bylo dohodnuto, prodlužuje se o stejnou dobu původně stanovený termín zhotovení. Pro výpočet prodloužení je vždy rozhodující počet pracovních dnů.

ODCHYLKA V MNOŽSTVÍ
Množství zhotoveného díla strojovým způsobem se může odchylovat od množství (nákladu) sjednaného smlouvou o +/- 2 %. Pokud objednatel při převzetí díla hodnověrným způsobem zjistí a prokáže rozdíl v množství dodaného díla oproti sjednanému množství a podle výše uvedené tolerance, je dodavatel povinen chybějící množství odběrateli neprodleně dodat nebo o daný zjištěný rozdíl upravit fakturovanou cenu za dílo.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Dodavatel poskytuje objednateli na veškeré dodané zboží či službu záruční dobu po dobu 24 měsíců. Dodané zboží bude během záruční doby způsobilé ke smluvenému účelu a zachová si své technické vlastnosti. Tato záruka se nevztahuje na zboží, u kterého nebudou dodrženy závazné technické normy pro jeho instalaci nebo závazné pokyny pro užívání, dále na zboží, které nebylo uskladněno v prostorách vhodných povaze dodaného díla, případně na zboží, u kterých nelze po dobu záruční lhůty garantovat jejich vlastnosti z povahy věci.
2) Záruční doba začíná plynout dnem předání zboží odběrateli, to však neplatí pro zboží, u něhož záruční doba začíná plynout dnem jeho instalace v souladu se závaznými technickými normami nebo na základě dohody smluvních stran. Objednatel nebo jím pověřený subjekt je povinen si při převzetí zhotoveného díla nebo jeho části toto dílo prohlédnout a zkontrolovat, jestli jeho parametry odpovídají dohodnutým požadovaným parametrům a jakosti a zda je dílo vyrobeno podle smluvního ujednání nebo zařídit neodkladně jeho prohlídku, podle možností zkontrolovat jeho množství, jakost provedení a obal díla.

REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA VADY
V případě, že objednatel zjistí vady na díle, je o tom povinen neprodleně informovat písemně (doporučeným dopisem, faxem, e-mailem) zhotovitele. Reklamace musí obsahovat přesnou specifikaci vady, rozsah vady. Dodavatel je povinen odstranit řádně uplatněné záruční vady dodaného zboží bez zbytečného odkladu poté, co byl odběratelem k odstranění vad vyzván, nejpozději do 30 dnů ode dne jejich uplatnění.
Odběratel se zavazuje poskytnout dodavateli veškerou součinnost nezbytnou k odstranění záruční vady. Pokud tuto součinnost odběratel neposkytne, dodavatel nebude v prodlení s jejím odstraněním.
Za odstranění vad se také považuje výměna vadného zboží za bezvadné. Nebude-li možné odstranit vady, případně zboží vyměnit za bezvadné, má odběratel právo na vrácení odpovídající části sjednané ceny.
Uplatnění reklamace ze strany odběratele vůči dodavateli neopravňuje odběratele k opožděné úhrady ceny za dílo. Je-li objednatel v prodlení s úhradou platby dodavateli, není dodavatel v takovém případě povinen reklamaci vyřídit do doby uhrazení ceny díla ze strany odběratele. Vada na části dodávky neopravňuje k reklamaci celé dodávky.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
1) Dodavatel je oprávněn fakturovat každou dílčí dodávku, na niž byl vystaven samostatný dodací list. Faktura je splatná do 14 dnů o jejího vystavení, pokud není dohodnuto jinak. Lhůta splatnosti trvá do připsání částky na účet dodavatele.
2) Výhrady k fakturované částce, odpovídá-li dohodnuté ceně a množství a bylo-li plněno řádně, nemají odkladného účinku.
3) Má-li kupující výhrady ke kvalitě či množství převzaté dodávky a požaduje slevu z ceny, je povinen ve lhůtě splatnosti uhradit nespornou část faktury.
4) Je-li odběratel v prodlení, je dodavatel oprávněn účtovat v prvních 14 dnech úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky denně. Při delším prodlení je dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5 % fakturované částky denně od prvního dbne prodlení.¨

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1) Veškeré údaje z objednávek, smluv, prostředků komunikace na dálku nebo získané jiným způsobem na základě zákona mohou být ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobích údajů, ve znění pozdějších předpisů, shromážděny dodavatelem jako jejich správcem, který je bude zpracovávat výhradně v rozsahu poskytnutém odběratelem.

ROZHODČÍ DOLOŽKA
Všechny případné majetkové spory, které mezi dodavatelem a odběratelem z titulu jakýchkoliv smluv uzavřených v souladu s těmito obchodními podmínkami a v souvislosti s nimi v budoucnu vzniknou a které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním (včetně majetkových sporů vyplývajících z jednotlivě zvlášť uzavřených smluv realizovaných v souladu s těmito obchodními podmínkami), budou s vyloučením pravomoci obecných českých soudů rozhodnuty s konečnou platností v rozhodčím řízení jedním rozhodcem podle příslušných ustanovení zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a to podle "Rozhodčího řádu" a "Poplatkového řádu" vydanými Sdružením rozhodců, s.r.o., IČO: 634 96 658, sídlem v Brně, Příkop čp. 8 (budova IBC), PSČ 604 10, s tím, že uvedené dokumenty jsou zveřejněny v plném znění na internetových stránkách "Sdružení rozhodců"
(https://www.sdruzenirozhodcu.cz).

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1) Práva a povinnosti dodavatele a odběratele vzniklé na základě případného odstoupení od řádně uzavřené smlouvy či objednávky se řídí v plném rozsahu příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2) Odběratel vyjadřuje svůj výslovný souhlas s těmito všeobecnými podmínkami uzavřením konkrétní smlouvy či objednávky doručené dodavateli.
3) Pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v části týkající se uzavírání smluv formou objednávek odběratele a jejich akceptace a modifikace rovněž ust. § 43 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4) Specifická ujednání obsažená ve zvlášť uzavřených smlouvách, pakliže na jejich základě vznikají, mění se a zanikají práva a povinnosti dodavatele a odběratele obsažená v těchto obchodních podmínkách, mají vždy přednost před těmito obchodními podmínkami.

5) Tyto obchodí podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2010, jejich text je v plném znění na vyžádání k dispozici u dodavatele, jakož i na jeho internetových stránkách (https://www.euro-print.cz/).